READING

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce gdy...

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce gdy jest się obcokrajowcem?

Panorama Warszawy

Cudzoziemcy mogą zarejestrować i prowadzić w naszym kraju firmę na takich samych zasadach jak Polacy. Z tą różnicą, że obcokrajowcy muszą spełnić konkretne wymogi prawne, co nie zawsze jest łatwe w realizacji. Warto zatem przeczytać, od czego zależy otwarcie działalności i wejście na polski rynek osób z innych państw.

Obcokrajowcy a działalność gospodarcza w Polsce

Wymogi, jakie musi spełnić obcokrajowiec, który chce założyć działalność w naszym kraju, określa art. 13 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. Mówi ona o tym, że zasady prowadzenia firmy w Polsce definiuje pochodzenie cudzoziemca – czy należy on do państw członkowskich Unii Europejskiej, czy też jest z innego kraju (nie należącego do wspólnoty).

Jednak nawet dla cudzoziemców spoza UE lub dla tych przebywających w Polsce na podstawie wizy są przewidziane pewne rozwiązania. Natomiast wszyscy obcokrajowcy mogą skorzystać m.in. z pomocy kancelarii przy otwieraniu działalności w Polsce, co znacznie ułatwi im załatwienie formalności i rozeznanie na polskim rynku.

Prawo do prowadzenia firmy w Polsce przez obcokrajowców

Obcokrajowcy z państw UE, którzy chcą na polskim rynku prowadzić działalność gospodarczą, mają takie same prawa do tego jak Polacy. Jednak do tej grup zaliczamy tylko: obywateli UE, członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Osoby, które chcą założyć w Polsce firmę, a nie należą do państw UE muszą spełnić szereg wymogów regulujących status i pobyt na terenie naszego kraju. I do tej z kolei grupy zaliczymy cudzoziemców, którzy mają zezwolenie na pobyt stały, mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce w związku ze studiami (tryb stacjonarny), chcą połączyć się się z rodziną, pozostają w związku małżeńskim z obywatelem polskim mieszkającym na terenie RP.

Ponadto firmę w Polsce mogą założyć cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, ci, którzy mają zgodę na pobyt w Polsce uzyskaną ze względów humanitarnych oraz mają status uchodźcy.

Obcokrajowcy i firma

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców

Sprawa prowadzenia firmy przez obcokrajowców z państw UE lub tych objętych wyjątkowymi regułami jest tutaj znana. Jednak kiedy cudzoziemiec nie kwalifikuje się do żadnej z wymienionych wyżej grup, na przykład przebywający u nas w kraju na zasadzie wizy, też mogą rozpocząć w Polsce działalność tylko na innych zasadach. Przede wszystkim może ona odbywać się wyłącznie w związku z uczestnictwem w jednej ze spółek prawa handlowego. Zatem może to być tylko spółka komandytowa, spółka handlowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

W jaki sposób obcokrajowiec może zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce?

Pierwszą rzeczą będzie uregulowanie kwestii pobytu, co można zrobić w wydziale ds. cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim znajdującym się na danym terenie. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), co wiąże się także z rejestracją firmy w urzędzie gminy lub miasta. Procesu rejestracji można dokonać przez internet, obecność cudzoziemca w kraju nie jest wymogiem.

Warto tutaj dodać, że obcokrajowiec prowadzący firmę w swoim kraju może otworzyć jej oddział w Polsce (konieczny jest tu wpis do Krajowego Rejestru Sądowego), jednak nasi obywatele muszą mieć takie samo prawo. Ważne jest, by zakres działalności takiego oddziału nie był szerszy jak w kraju ojczystym obcokrajowca.


  1. aczka90

    1 marca

    Dobrze przeczytać takie rzeczy. Myślę, że dzisiaj, gdy należymy do wspólnoty, musimy ułatwiać obcokrajowcom takie sprawy. Byle dla Polaków były one tak samo łatwe do zorganizowania.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.